เกี่ยวกับเครือข่าย ปฏิรูปการศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ เวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง หน้าหลัก

      ข้อมูลฝึกอบรม
       วิทยากรในท้องถิ่น
       ข่าวการฝึกอบรม
      ข้อมูลท้องถิ่น
       ข้อมูลจังหวัดนครราชสีมา
      ฐานข้อมูลท้องถิ่น
       Hot Issue
Wdot.gif (182 bytes) ข่าวทางการศึกษา
Wdot.gif (182 bytes) เกร็ดความรู้ทางการศึกษา
Wdot.gif (182 bytes) ข่าว/ประกาศ
Wdot.gif (182 bytes) กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร
    และบุคลากรทางการศึกษา
      ทันต่อเหตุการณ์
        
 
 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียน
แนวทางการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
คู่มือพัฒนาสื่อการเรียนรู้
คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คู่มือการบริหารกิจกรรมแนะแนว

 

สำนักวิทยบริการ   หาวิทยาลัยาชภัฏนครราชสีมา
ถนนสุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา30000 
โทร.0-4427-1123 แฟกซ์.0-4427-2647

contract to : si_num42@hotmail.com