เกี่ยวกับเครือข่าย ปฏิรูปการศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ เวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง หน้าหลัก

              

      ข้อมูลฝึกอบรม
       วิทยากรในท้องถิ่น
       ข่าวการฝึกอบรม
      ข้อมูลท้องถิ่น
       ข้อมูลจังหวัดนครราชสีมา
      ฐานข้อมูลท้องถิ่น
       Hot Issue
Wdot.gif (182 bytes) ข่าวทางการศึกษา
Wdot.gif (182 bytes) เกร็ดความรู้ทางการศึกษา
Wdot.gif (182 bytes) ข่าว/ประกาศ
Wdot.gif (182 bytes) กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร
    และบุคลากรทางการศึกษา
      ทันต่อเหตุการณ์
        
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย ท ๔๑๑๑
โดยนางสาวบุปผยา สังฆมานนท์
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน
หน่วย : ความหมายในชีวิตประจำวัน
ตอน : ข่าวสารจากหนังสือพิมพ์
เรื่อง : News
รูปแบบการเรียน : การเรียนรู้กระบวนการประยุกต์
                          (Application Process Learning)
  แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน
หน่วย : การบูรณาการ
ตอน : การบูรณาการในวิชา
เรื่อง : To Mun
รูปแบบการเรียน : การเรียนรู้แบบบูรณาการ
                          (Integrated Learning)
  แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน
หน่วย : ความรู้ (Information)
ตอน : บทคัดจากสารานุกรม
เรื่อง : โรงเรียน (School)
รูปแบบการเรียน : การเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์
                          (Interactive Learning)
  แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน
หน่วย : ความรู้ (Information)
ตอน : บทคัดจากสารานุกรม
เรื่อง : ดอกไม้ (Flower)
รูปแบบการเรียน : การเรียนรู้ด้วยตนเอง
                          (Self-Access Learning)
  แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน
หน่วย : ความรู้ (Information)
ตอน : บทคัดจากสารานุกรม
เรื่อง : ดอกไม้ (Flower)
รูปแบบการเรียน : การเรียนรู้ด้วยตนเอง
                          (Self-Access Learning)
  แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน
หน่วย : การบูรณาการข้ามวิชา
ตอน : บทคัดจากสารานุกรม
เรื่อง : Visakha Puja Day
รูปแบบการเรียน : การเรียนรู้แบบบูรณาการข้ามวิชา
                          (Interdisciplinary Learning)

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
      ศาสนา และวัฒนธรรม

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
      และพลศึกษา

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
     และเทคโนโลยี

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ