เกี่ยวกับเครือข่าย ปฏิรูปการศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ เวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง หน้าหลัก

        :: ภาพกิจกรรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::
      ข้อมูลฝึกอบรม
       วิทยากรในท้องถิ่น
       ข่าวการฝึกอบรม
      ข้อมูลท้องถิ่น
       ข้อมูลจังหวัดนครราชสีมา
      ฐานข้อมูลท้องถิ่น
       Hot Issue
Wdot.gif (182 bytes) ข่าวทางการศึกษา
Wdot.gif (182 bytes) เกร็ดความรู้ทางการศึกษา
Wdot.gif (182 bytes) ข่าว/ประกาศ
Wdot.gif (182 bytes) กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร
    และบุคลากรทางการศึกษา
      ทันต่อเหตุการณ์
        
 
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบ E-learning และการสร้างแฟ้มผลงานอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับครู และบุคลากรทางการศึกษษ เขต 1 จังหวัดนครราชสีมา
การอบรมเชิงปฏิบัติ "การจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น"
การอบรมครูมัธยมศึกษา หลักสูตรเทคนิคการสอนปฏิบัติการชีววิทยามัธยมศึกษาปีที่ 4-6
การอบรมเรื่อง"เทคนิคการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการปฏิบัติ การคิด และปฏิบัติการจริง(Minds-on and Hands-on Activities)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนแบบเรียนท้องถิ่น "ลำตะคอง"
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับอาจารย์ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา เรื่อง "การพัฒนาโฮมเพจด้วย ASP (Active Server Page)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกทำโครงงานวิทยาศาสตร์
การอบรมการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยอาจารย์แสงเพชร พระฉาย
การอบรมสัมนาเรื่อง "การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดย อาจารย์นฤเบศ ลาภยิ่งยง
การประชุมงานวิจัย ผ้าอิสาน โดย คณาจารย์จากสถาบันราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การอบรม "หลักสูตรการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยทางการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย อาจารย์ทวี วัชระเกียรติศักดิ์
โครงการอบรมแกนนำเยาวชนในสถานศึกษาของสำนักงานสาธารณสุข โดย อาจารย์ธัญญลักษณ์ ปัณการสูตร
สำนักวิทยบริการ   หาวิทยาลัยาชภัฏนครราชสีมา
ถนนสุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา30000 
โทร.0-4427-1123 แฟกซ์.0-4427-2647

contract to : si_num42@hotmail.com