ประชาสัมพันธ์

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

กิจกรรมโสเหล่ ครั้งที่ 2/2561 เรื่อง การค้นหาองค์ความรู้ในการทำงานเป็นทีม โดยอาศัยกิจกรรม “จิ๊กซอว์” (Team Success by Jigsaw)

Download (PDF, 197KB)

โพสท์ใน ชุมชนแนวปฏิบัติ 2561 | 1 ความเห็น

กิจกรรมโสเหล่ครั้งที่ 3/2561 เรื่อง เมนูผัก รักสุขภาพ กินผักหลากสี ลดอ้วน ลดโรค

Download (PDF, 490KB)

โพสท์ใน ชุมชนแนวปฏิบัติ 2561 | 1 ความเห็น

กิจกรรมโสเหล่ ครั้งที่ 1/2561 เรื่อง ปรับ เปลี่ยน…เลี่ยงออฟฟิศซินโดรม

Download (PDF, 614KB)

โพสท์ใน ชุมชนแนวปฏิบัติ 2561 | ใส่ความเห็น

กิจกรรมเล่มไหนอยากอ่าน…เราจัดให้ ปี 4

ชื่อโครงการ:  การส่งเสริมการใช้สารสนเทศตามความสนใจ : เล่มไหนอยากอ่านเราจัดให้ ปี 4

หลักการและเหตุผล

การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณภาพ เพื่อไว้บริการในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ถือเป็นภารกิจหลักที่สำคัญของกลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อที่ 2 ด้านบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ เป้าประสงค์ที่ 1 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศตรงตามความต้องการของผู้ใช้ โดยทรัพยากรสารสนเทศที่จัดหามานั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สนับสนุน การเรียนการสอน และการวิจัยของมหาวิทยาลัย รวมถึงเพื่อส่งเสริม นิสัยรักการอ่าน และเสริมทักษะการดำเนินชีวิต โดยทรัพยากรสารสนเทศเหล่านั้นต้องตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ดังนั้นเพื่อให้ผู้ใช้บริการมีส่วนรวมในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ จึงจัดให้มีโครงการส่งเสริมการใช้สารสนเทศตามความสนใจ : “เล่มไหนอยากอ่าน..เราจัดให้ ปี 4” ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นี้การดำเนินโครงการมีขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้เสนอคัดเลือกทรัพยากสารสนเทศจากงานเทศกาลหนังสือโคราช ในงานมีร้านหนังสือ ศูนย์หนังสือ สำนักพิมพ์ และตัวแทนจำหน่ายหนังสือชั้นนำ มาออกร้านจำหน่ายหนังสือ ณ โคราชฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา ในระหว่างวันที่ 3-12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดยกิจกรรมจัดให้คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศในงานเทศกาลหนังสือโคราชดังกล่าว พร้อมทั้งเป็นกิจกรรมสนับสนุน ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้อ่านหนังสือที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว

วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณภาพ และทันสมัยไว้บริการในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ ที่ตรงตามความต้องการ และสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

3. เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

 

โพสท์ใน กิจกรรมส่งเสริมการใช้, ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

แบบฟอร์มองค์ความรู้จากการแก้ปัญหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Form Q&A

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาจากกิจกรรมบันทึกร่องรอยการปฏิบัติงาน ส่วนงานบรรณารักษ์ ปี 2558

Download (PDF, 285KB)

โพสท์ใน องค์ความรู้จากการแก้ปัญหางาน ปี58 | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาจากกิจกรรมบันทึกร่องรอยการปฏิบัติงาน ส่วนงานเทคนิคห้องสมุด ปี 2558

Download (PDF, 211KB)

โพสท์ใน องค์ความรู้จากการแก้ปัญหางาน ปี58 | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น