การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร : บทเรียนการพัฒนาการให้บริการเพื่อยกระดับคุณภาพองค์กร

Print

โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร : บทเรียนการพัฒนาการให้บริการเพื่อยกระดับคุณภาพองค์กร

 1. หลักการและเหตุผล

ในโลกปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูงขึ้นทุกขณะทั้ภาครัฐและภาคเอกชน อีกทั้งองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ต่างมีบทบาทและความมุ่งมั่นในการสร้างความสำเร็จขององค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างยั่งยืน ทั้งทางเศรษฐกิจ การมีส่วนร่วมทางสังคม ด้านเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรจึงนับเป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากบุคลากรเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กรและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะรักษาสถานภาพขององค์กรและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรให้เป็นประจักษ์จนเกิดการยอมรับ น่าเชื่อถือและจดจำ ตลอดจนการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริหารและบุคลากรขององค์กร ตลอดจนผู้รับบริการและลูกค้า นั่นก็คือ “การบริการที่เป็นเลิศ” (Service Excellence)”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นหน่วยงานหลักที่ให้บริการทรัพยากรการเรียนรู้ที่สนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  ให้บริการแก่ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลในท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา การให้บริการถือว่าเป็นหัวใจหลักขององค์กรหากมีการจัดการบริหารที่เป็นเลิศ มีประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยม แต่มีงานบริการที่ไม่เป็นที่ประทับใจ ไม่สามารถจัดบริการได้อย่างมีคุณภาพ ก็ไม่สามารถนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้ ดังนั้น บุคลากรในหน่วยงานควรมีทัศนคติเชิงบวกต่อ        งานบริการ  การปรับเปลี่ยน Mindset เพื่อสร้างความแข็งแกร่งภายในหัวใจต่อการบริการ ตลอดจนพัฒนาทักษะ เทคนิค การสื่อสาร และศิลปะการให้ข้อมูล ตอบคำถามหรือข้อร้องเรียนให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด เพื่อสร้างเสน่ห์และเพิ่มคุณค่าของการให้บริการที่ประทับใจ และลดการต่อต้านด้วยกลยุทธ์และเทคนิคต่าง ๆ ที่จะสามารถสร้างสรรค์การให้บริการ และร่วมขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จและเป็นเลิศได้

จากความสำคัญดังกล่าว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร : บทเรียนการพัฒนาการให้บริการเพื่อยกระดับคุณภาพองค์กร  เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการบริการให้นำพาองค์กรสู่เป้าหมายความสำเร็จ

 1. วัตถุประสงค์
 • เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานบริการและการบริการด้วยใจ (Service mind)
 • เพื่อเสริมสร้างทักษะและเทคนิคในการบริการที่มีคุณภาพ
 • เพื่อสร้างทัศนคติที่มีต่อการให้บริการอย่างถูกต้อง รู้วิธีค้นหาความแข็งแกร่งพร้อมสร้างเสน่ห์ในการให้บริการ
 • เพื่อพัฒนาเทคนิคการสื่อสารในการให้บริการในด้านต่าง ๆ เพื่อพิชิตลูกค้าซึ่งนำไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการขององค์กร

 

 1. เป้าหมายโครงการ

บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 44 คน

 

 1. ระยะเวลาการอบรมเชิงปฏิบัติการ:

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 และ วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560

 

 1. สถานที่: ห้องประชุมตะโกราย ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 2.  งบประมาณ: จำนวนทั้งสิ้น 27,900.- บาท
 3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 • บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการตลอดจนสามารถนำเทคนิคและวิธีการการบริการสู่ความสำเร็จมาใช้ได้อย่างถูกต้อง และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ
 • สำนักวิทยบริการฯ เป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือและน่าจดจำ ได้รับความเชื่อมั่นและความจงรักภักดีจากผู้รับบริการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

News & Updates

 • KMDAY02กิจกรรม KM DAY ครั้งที่ 2
  03/15/2019
 • KMDAY01กิจกรรม KM DAY ครั้งที่ 1
 • 7NRRU Lunch Talk 2017
  05/26/2017
 • kmกิจกรรมการวิพากษ์และถอดบทเรียน : บทเรียนการพัฒนาการให้บริการเพื่อยกระดับ คุณภาพองค์กร...
  05/24/2017
 • 1กิจกรรมการจัดการความรู้ Site Visit /Lunch Talk ถอดบทเรียยนกระบวนการจัดการความรู้...
 • headการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์การสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์...
  02/24/2017
 • 4การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร :...
 • 1ARIT_KM์NRRU Show&Share 2016 การจัดการความรู้ประจำปี 2559 ณ หอประชุม 70 ปี
 • IMG_6017โครงการ”การจัดการความรู้สู่ชุมชน” ณ โรงเรียนพิมายสามัคคี1
  09/02/2016
 • 13450894_1195162617181570_7279113294781009560_nกิจกรรม iT-Care@Library เปิดให้บริการทุกวันพุธเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณจุดบริการชั้น 5...
  07/06/2016