พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ช่วยวิทยากร

service58-1-large

แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices)
โครงการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ช่วยวิทยากร
งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโ่ลยีสารสนเทศ

11988212_544581922361175_5302193066698014550_n

1. ที่มาและความสำคัญ

ปัจจุบันทรัพยากรสารสนเทศที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีเป็นจำนวนมาก ทั้งในรูปแบบ ตัวเล่ม และ digital file แต่ทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่ ไม่อาจตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้ เนื่องจาก  ผู้ใช้ไม่สามารถค้นหาทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการได้ด้วยตนเอง และไม่สามารถค้นหา ได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากยังไม่ทราบถึงวิธีการในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ  นับว่าเป็นปัญหาหลักที่สำคัญของผู้ใช้  ด้วยเหตุนี้ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   จึงได้จัดให้มีโครงการแนะนำการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และการค้นคว้าวิจัยแก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และผู้ใช้บริการทั่วไป  และจากข้อเสนอแนะในโครงการการอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลที่ว่า  วิทยากรบรรยายเพียงคนเดียวอาจเกิดความไม่น่าสนใจ  จึงควรฝึกให้ผู้ช่วยวิทยากรสามารถออกมา บรรยายหน้าชั้นได้  จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา  อีกทั้งเป็นเวทีในการเปิดโอกาสให้แก่ บุคลากรที่เคยได้ผ่านการฝึกอบรม  “การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น” ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และผ่านการอบรมการใช้ Web OPAC ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ให้สามารถถ่ายทอดความรู้ ให้แก่ผู้ใช้บริการในการค้นหาสารสนเทศออนไลน์ได้และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการ

2. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการดำเนินการ

 1. เพื่อพัฒนาทักษะผู้ใช้บริการให้สามารถค้นหาทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อพัฒนาบุคลากรงานบริการสารสนเทศในด้านการเป็นวิทยากร
 3. เพื่อพัฒนาวิธีการให้เป็นบริการเชิงรุก

 

3. ผู้ใช้ความรู้

 1. นักศึกษาทุกระดับชั้น ที่ศึกษาอยู่ใน  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 2. บุคลากรงานบริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

4. กระบวนการหรือขั้นตอนการจัดการความรู้

 1. ใช้เทคนิคกระบวนการ KM ของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  เรื่องเทคนิคการจัดอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. นำองค์ความรู้จากการทำ AAR นำปัญหาและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงเป็นเทคนิคการจัดการอบรมในครั้งที่ 2 จะมีการพัฒนาผู้ช่วยวิทยากรให้มีประสิทธิภาพต่อไป
 3. การพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งกันและกัน ถึงความต้องการ และ สิ่งที่คาดหวังในการทำกิจกรรม
 4. สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการนำกระบวนการวิธีการจัดการอบรมของกลุ่มงานเทคโนโลยีฯ และองค์ความรู้เพิ่มเติมที่ได้จากการอบรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในคณะกรรมการ KM
 5. การชมเชย ให้รางวัล  เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน เมื่อผู้ใช้ เขียนข้อเสนอแนะชมเชย

 

5. องค์ความรู้ที่ได้

5.1 การจัดโครงการในครั้งนี้เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการ การอบรมการสืบค้นสารสนเทศ  ซึ่งได้นำเอา เทคนิคกระบวนการ KM  ของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  เรื่องเทคนิคการจัดอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ มาใช้เป็นต้นแบบ  ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ดีและเป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง  ดังนี้

5.1.1  การประชาสัมพันธ์  ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายและคลอบคลุม  ทั้งทางตรงและทางอ้อม

5.1.2  การอบรม ควรมีการทำแบบทดสอบก่อนการอบรม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้เข้าร่วมอบรม และเป็นการวัดระดับความรู้พื้นฐาน ของตัวผู้เข้าร่วมอบรมเอง  ในระหว่างการอบรม จะมีวิทยากร บรรยายอยู่หน้าชั้น  และทำให้ไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึง ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้ช่วยวิทยากรในการดูแล และอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมอบรม ในกรณีมีข้อซักถาม  การที่วิทยากรพูดไปฝ่ายเดียวอาจเกิดความน่าเบื่อหน่ายในการอบรม วิทยากรควรมีการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้าร่วมการอบรม โดยอาจจะตั้งคำถามเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อกระตุ้นความสนใจ และควรมีของรางวัลแลกเปลี่ยน

5.1.3 การประเมินผล   เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการในการอบรม  ควรมีการทำแบบทดสอบหลังอบรม เพื่อเป็นการวัดระดับความรู้ และความเข้าใจในสิ่งที่ได้รับการอบรมมา  และให้ผู้เข้าอบรม ทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดทำกิจกรรมครั้งนี้

สิ่งที่ได้ทดลองทำและมีการปรับแก้ไขกระบวนการประชาสัมพันธ์  ให้เป็นเชิงลึกมากขึ้น  คือการส่งประการประชาสัมพันธ์ไปที่อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นแบบตัวต่อตัว  ผลที่ได้คือ  ได้รับผลตอบรับที่ดี  และได้รับความร่วมมือจากอาจารย์เป็นอย่างดียิ่ง  ทำให้ได้จำนวนกลุ่มผู้เข้าอบรมที่หลากหลาย และจำนวนเยอะขึ้น

5.2  ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับการดึงความรู้ที่มีอยู่ในตัวของบุคคลออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์  ซึ่งจากเดิมบุคลากรของงานบริการทรัพยากรสารสนเทศ  ได้มีความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับการแนะนำการสืบค้นสารสนเทศ ผ่าน Web OPAC มาบ้าง หากแต่ไม่มีมีเวทีที่จะถ่ายทอด หรือแนะนำ  เวทีการอบรมการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ในครั้งนี้ถือเป็นเวที (BA) สำคัญที่มีส่วนช่วยในการดึงเอาความรู้ที่ฝังแน่น

(Tacit Knowledge) ออกมาใช้ และสามารถถ่ายทอดเป็นคำพูด คำอธิบาย ให้ผู้ใช้ได้เข้าใจและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง

5.3  ได้รูปแบบการพัฒนาการเป็นผู้ช่วยวิทยากร

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้ใช้วิธีการจัดอบรมแบบ JIT (Job Instruction Training)   วิธีนี้การอบรมจะกระทำบุคลากรที่เป็นผู้รับผิดชอบในการให้การอบรมแก่บุคลากรโดยตรง ข้อดีของวิธีนี้ก็คือ ช่วยให้บุคลากรได้มีโอกาสได้เรียนรู้จากผู้ที่มีความสามารถที่มีประสบการณ์ ในเรื่องนั้นโดยตรง และสามารถทำการอบรมในขณะปฏิบัติงานด้วยสภาพแวดล้อมจริง   โดยมีขั้นตอนดังนี้

รูปแบบการพัฒนาการเป็นผู้ช่วยวิทยากร

JIT (Job Instruction Training)

service1

5.  ปัจจัยสู่ความสำเร็จ

       5.1. ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร ให้จัดกิจกรรมและมองเห็นประโยชน์ที่ผู้ใช้บริการได้รับจากการจัดการความรู้

5.2. มีเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่ชัดเจน ซึ่งเป้าหมายนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร

5.3. มีวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ภายในองค์กร

5.4. มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำความรู้ไปใช้อย่างเหมาะสม

5.5. ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกระดับ และบุคลากรตระหนักถึงความสำคัญและเห็นถึงคุณค่าของการจัดการความรู้

5.6. มีการพัฒนาการจัดการความรู้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

อีกทั้ง ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้เน้นให้บุคลากรในงานบริการทรัพยากรสารสนเทศ  ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานคือ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนในการเป็นวิทยากรแนะนำการสืบค้นให้แก่ผู้ที่สนใจ โดยมีการจัดตารางการขึ้นอบรมในแต่ละรอบหมุนเวียนกันไป

 

6. การนำไปใช้ประโยชน์

 1. ผู้ช่วยวิทยากรสามารถ ถ่ายทอดความรู้ฝังแน่นที่มีอยู่ในตัวออกมาเป็นคำพูด คำบรรยาย ให้นักศึกษาสามารถเข้าใจ และปฏิบัติตามได้
 2. ได้รูปแบบการพัฒนาการเป็นผู้ช่วยวิทยากร

ผลการประเมินกิจกรรม

การประเมินผลสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้คือ

      เชิงปริมาณ

 1. มีผู้เข้าร่วมอบรม ทั้งสิ้น  จำนวน  855 คน  จำแนกได้เป็น  ระดับปริญญาตรี จำนวน  838 คน  ปริญญาโท  จำนวน 12  คน  ปริญญาเอก    จำนวน 5  คน
 2. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมในระดับมาก ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.52  ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

เชิงคุณภาพ

 1. ผู้ช่วยวิทยากรสามารถ ถ่ายทอดความรู้ฝังแน่นที่มีอยู่ในตัวออกมาเป็นคำพูดคำบรรยาย ให้นักศึกษาสามารถเข้าใจ และปฏิบัติตามได้
 1. ได้รูปแบบการพัฒนาการเป็นผู้ช่วยวิทยากรที่ผ่านการปฏิบัติจริง

 

7.  วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการนำความรู้ใช้

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลได้แก่

7.1  แบบทดสอบหลังอบรม

7.2  แบบประเมินความพึงพอใจของการทำกิจกรรม

8. รายชื่อสมาชิก

 1. นางศศิธร หวังค้ำกลาง                            ที่ปรึกษา
 2. นางบุญนาค ศรีบุญ                               ที่ปรึกษา
 3. นางสาวชลธิชา ดินขุนทด                         ประธาน
 4. นางวิไลวรรณ ฝากไธสง                           กรรมการ
 5. นางสาวสิริวัลย์ เทอดไทย                         กรรมการ
 6. นางขนิษฐา ดูปอนท์                              กรรมการ
 7. นางสาวรัตนา ประเสริฐ                           กรรมการ
 8. นางสาววันเพ็ญ จี่กลาง                           กรรมการ
 9. นายสุพจน์ แสนคำสี                              กรรมการ
 10. นายพงศกร เพชรายุทธการ                     กรรมการ
 11. นางสาวกุศลิน คามะปะโส                       กรรมการ
 12. นายอนุกูล แก้วกูล                                        กรรมการ
 13. นางสาวกรรณิการ์ ศรีปิ่นเป้า                   กรรมการและเลขานุการ

 

12032069_546320958853938_5255041148801358249_n 12002841_542767619209272_6504504101929125298_n
11990385_545946952224672_8233858420176326015_n 12011193_544581935694507_2516288968197103177_n

 

News & Updates

 • KMDAY02กิจกรรม KM DAY ครั้งที่ 2
  03/15/2019
 • KMDAY01กิจกรรม KM DAY ครั้งที่ 1
 • 7NRRU Lunch Talk 2017
  05/26/2017
 • kmกิจกรรมการวิพากษ์และถอดบทเรียน : บทเรียนการพัฒนาการให้บริการเพื่อยกระดับ คุณภาพองค์กร...
  05/24/2017
 • 1กิจกรรมการจัดการความรู้ Site Visit /Lunch Talk ถอดบทเรียยนกระบวนการจัดการความรู้...
 • headการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์การสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์...
  02/24/2017
 • 4การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร :...
 • 1ARIT_KM์NRRU Show&Share 2016 การจัดการความรู้ประจำปี 2559 ณ หอประชุม 70 ปี
 • IMG_6017โครงการ”การจัดการความรู้สู่ชุมชน” ณ โรงเรียนพิมายสามัคคี1
  09/02/2016
 • 13450894_1195162617181570_7279113294781009560_nกิจกรรม iT-Care@Library เปิดให้บริการทุกวันพุธเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณจุดบริการชั้น 5...
  07/06/2016