km2557-large

กิจกรรม จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน Service of AV

AV57-large

หน่วยงาน กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อให้บริการสู่ความเป็นเลิศ หาแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้งานการให้บริการ การดูแลรักษา และการซ่อมบำรุง ตลอดจนเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

More

 


กิจกรรม
 พัฒนาคน พัฒนางาน อย่างมืออาชีพ
develop57-large

หน่วยงาน งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการตรงและ
ปัญหาใน
การทำงานของงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
เนื่องจากการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน
ทำให้เกิดการ
เรียนรู้กระบวนการปฏิบัติงาน

More

กิจกรรม เรียนรู้รับมือ AEC

service57-4-large

หน่วยงาน งานบริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเผยแพร่ความรู้
สนับสนุนมหาวิทยาลัยในการเป็นประชาคมอาเซียน

More

 

กิจกรรม แนะนำการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศservice57-2-large

หน่วยงาน งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาทักษะในการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศ
ให้แก้ผู้ใช้ ทำให้ผู้ใช้ประหยัดเวลาในการค้นหา
ทรัพยากรสารสนเทศ ได้ตรงความความต้องการ
และถูกต้อง

More

กิจกรรม แนวปฏิบัติที่ดี บริการ ยืม-คืน
service57-large

หน่วยงาน งานบริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อ
รวบรวมวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลที่มีปัญหาจาการ
ใช้ระบบยืม-คืน ห้องสมุด เพื่อปรับปรุง พัฒนา ให้
สามารถใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็น
แนวทางปฏิบัติที่ดีและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

More

กิจกรรม ถาม-ตอบ รอบรู้ AEC

service57-3-large

หน่วยงาน งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ
เพื่อส่งเสริมการอ่านและการใช้วารสาร ผู้ใช้บริการ
เกิดความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม

More

กิจกรรม ชุมชนคนไอที IT COPITCoP57-large

หน่วยงาน กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อคนหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด
ที่เกิดจากการปฏบัติงานจัดเก็บความรู้ด้าน
กระบวนการแก้ปัญหางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

More

 

กิจกรรม ปรับปรุงป้ายสำนักวิทยบริการฯ

DirectorOffice57-large

หน่วยงาน สำนักงานผู้อำนวยการ
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam pharetra, tellus sit amet congue vulputate, nisi erat iaculis nibh, vitae feugiat sapien ante.

More

 

News & Updates

 • KMDAY02กิจกรรม KM DAY ครั้งที่ 2
  03/15/2019
 • KMDAY01กิจกรรม KM DAY ครั้งที่ 1
 • 7NRRU Lunch Talk 2017
  05/26/2017
 • kmกิจกรรมการวิพากษ์และถอดบทเรียน : บทเรียนการพัฒนาการให้บริการเพื่อยกระดับ คุณภาพองค์กร...
  05/24/2017
 • 1กิจกรรมการจัดการความรู้ Site Visit /Lunch Talk ถอดบทเรียยนกระบวนการจัดการความรู้...
 • headการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์การสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์...
  02/24/2017
 • 4การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร :...
 • 1ARIT_KM์NRRU Show&Share 2016 การจัดการความรู้ประจำปี 2559 ณ หอประชุม 70 ปี
 • IMG_6017โครงการ”การจัดการความรู้สู่ชุมชน” ณ โรงเรียนพิมายสามัคคี1
  09/02/2016
 • 13450894_1195162617181570_7279113294781009560_nกิจกรรม iT-Care@Library เปิดให้บริการทุกวันพุธเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณจุดบริการชั้น 5...
  07/06/2016