พัฒนาตนสู่การบริการที่เป็นเลิศ

AV58-large

แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices)
โครงการ: พัฒนาตนสู่การบริการที่เป็นเลิศ: เทคนิคการถ่ายภาพนิ่ง-ถ่ายวีดิทัศน์อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับกิจกรรมประเภทต่างๆ
กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความสำคัญและที่มาของกิจกรรม

ตามที่กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีหน้าที่ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์และผลิตสื่อการเรียนการสอนรวมทั้งกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะในการถ่ายภาพนิ่ง-ถ่ายวีดิทัศน์ ในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีกิจกรรมในรูปแบบต่างๆที่แตกต่างกันและผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนก็มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติที่แตกต่างกันทำให้ภาพถ่ายและวีดิทัศน์ไม่สื่อความหมายและตอบสนองให้กับผู้ใช้งานไม่ดีเท่าที่ควรตลอดจนการจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ในการถ่ายทำที่ไม่เหมาะสมจากปัญหาเหล่านี้ เพื่อให้การบริการโสตทัศนูปกรณ์ได้ประโยชน์สูงสุด และลดปัญหาดังกล่าวกลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย จึงได้จัดทำโครงการ การจัดการความรู้ภายใต้ชื่อโครงการ:พัฒนาตนสู่การบริการที่เป็นเลิศ:เทคนิคการถ่ายภาพนิ่ง-ถ่ายวีดิทัศน์อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับกิจกรรมประเภทต่างๆซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะมีการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ร่วมกับกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรในฝ่ายโสตฯแล้วยังมีการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปให้บริการแก่ชุมชนโดยการประสานกับเครือข่าย ในการให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมรับความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “ที่พึ่งของท้องถิ่น”

 วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้การบริการสู่ความเป็นเลิศ
 • เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อให้บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยฯและผู้ที่สนใจได้รับความรู้ที่ถูกต้องและพัฒนาผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อสร้างอัตลักษณ์ที่ดีแก่มหาวิทยาลัย และสำนักวิทยบริการฯ

 ผู้ใช้ความรู้

บุคลากรกลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์ฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย

 

กระบวนการหรือขั้นตอนการจัดการความรู้

 • ดำเนินการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการอบรม
 • ใช้กระบวนการผู้มีความรู้และประสบการณ์มาให้ความรู้
 • นำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ โดยจัดการอบรมให้กับบุคคลภายนอก

av

 

 องค์ความรู้หรือผลลัพธ์ที่ได้

 • การให้บริการที่มีคุณภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
 • การให้บริการความรู้แก่ชุมชนในเรื่อง: เทคนิคการถ่ายภาพนิ่ง-ถ่ายวีดิทัศน์อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

 • ผู้เข้าอบรมมีการนำประสบการณ์การให้บริการงานโสตทัศนูปกรณ์มาแลกเปลี่ยน
  ความรู้และหาแนวปฏิบัติที่ดี (การให้บริการถ่ายภาพ-ถ่ายวีดิทัศน์)
 • ผู้เข้าอบรมร่วมกันถอดองค์ความรู้ประสิทธิภาพการถ่ายภาพ-ถ่ายวีดิทัศน์กิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยฯ

 

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

 • เล่มรวมผลงาน: เทคนิคการถ่ายภาพนิ่ง-ถ่ายวีดิทัศน์อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับกิจกรรมประเภทต่างๆ
 • ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจระดับมาก

การนำไปใช้ประโยชน์

 • เชิงปริมาณ       บุคลากรโสตฯได้รับความรู้ในการจัดกิจกรรม
 • เชิงคุณภาพ       ได้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานถ่ายภาพนิ่ง-ถ่ายวีดิทัศน์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและมีประสิทธิภาพ

 

วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการนำความรู้ไปใช้

 • การรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้รับ
 • แบบวัดความพึงพอใจ

 

รายชื่อสมาชิก

1) นางสาววารุณี           คุ้มบัว             ประธาน

2) นายณัฐภัทร            แก้วมน           กรรมการ

3) นายกฤษณ             กำไรเงิน          กรรมการ

4) นายเขตขันต์            สีตธะนี           กรรมการ

5) นายวนันต์              สร้อยเพชร       กรรมการ

6) นางสาวณัฐภาวี        รอดสนใจ      กรรมการ

7) นายถาวร               สุครีพธ์              กรรมการและเลขานุการ

8) นายวิชญะ              วิชากุล             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

News & Updates

 • KMDAY02กิจกรรม KM DAY ครั้งที่ 2
  03/15/2019
 • KMDAY01กิจกรรม KM DAY ครั้งที่ 1
 • 7NRRU Lunch Talk 2017
  05/26/2017
 • kmกิจกรรมการวิพากษ์และถอดบทเรียน : บทเรียนการพัฒนาการให้บริการเพื่อยกระดับ คุณภาพองค์กร...
  05/24/2017
 • 1กิจกรรมการจัดการความรู้ Site Visit /Lunch Talk ถอดบทเรียยนกระบวนการจัดการความรู้...
 • headการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์การสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์...
  02/24/2017
 • 4การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร :...
 • 1ARIT_KM์NRRU Show&Share 2016 การจัดการความรู้ประจำปี 2559 ณ หอประชุม 70 ปี
 • IMG_6017โครงการ”การจัดการความรู้สู่ชุมชน” ณ โรงเรียนพิมายสามัคคี1
  09/02/2016
 • 13450894_1195162617181570_7279113294781009560_nกิจกรรม iT-Care@Library เปิดให้บริการทุกวันพุธเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณจุดบริการชั้น 5...
  07/06/2016