KM 2558

km2558-large

กิจกรรม พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ช่วยวิทยากร
service58-1-large

หน่วยงาน งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ
งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ ได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ช่วยวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะผู้ใช้บริการให้สามารถค้นหาทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     More

กิจกรรม พัฒนาตนสู่การบริการที่เป็นเลิศ
AV58-large

หน่วยงานกลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ได้จัดทำโครงการเรื่องพัฒนาตนสู่การบริการที่เป็นเลิศ:เทคนิคการถ่ายภาพนิ่ง-ถ่ายวีดีทัศน์อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับกิจกรรมประเภทต่าง ๆ

More

กิจกรรม การพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสาร เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
DirectorOffice58-large

หน่วยงาน สำนักงานผู้อำนวยการ
สำนักงานผู้อำนวยการ  ได้จัดทำโครงการการจัดการเอกสารเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถจัดการเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

More

กิจกรรม แนวทางแก้ไขปัญหาและการพัฒนางานในการปฏิบัติงานประจำ “คนพัฒนา”
develop58-large

หน่วยงาน งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ได้จัดทำโครงการแนวทางในการแก้ปัญหาและการพัฒนางานในการปฏิบัติงานประจำวัน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานประจำวัน

More

กิจกรรม การจัดรูปแบบหน้าโฮมเพจที่เหมาะสมกับสถาบันบริการสารสนเทศ
IT58-large

หน่วยงาน กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทำโครงการเรื่องการจัดรูปแบบหน้าโฮมเพจที่เหมาะสมกับสถาบันบริการสารสนเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงแนวทางและการพัฒนาการหน้าโฮมเพจ สำหรับสถาบันบริการสารสนเทศ

More

News & Updates

 • KMDAY02กิจกรรม KM DAY ครั้งที่ 2
  03/15/2019
 • KMDAY01กิจกรรม KM DAY ครั้งที่ 1
 • 7NRRU Lunch Talk 2017
  05/26/2017
 • kmกิจกรรมการวิพากษ์และถอดบทเรียน : บทเรียนการพัฒนาการให้บริการเพื่อยกระดับ คุณภาพองค์กร...
  05/24/2017
 • 1กิจกรรมการจัดการความรู้ Site Visit /Lunch Talk ถอดบทเรียยนกระบวนการจัดการความรู้...
 • headการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์การสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์...
  02/24/2017
 • 4การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร :...
 • 1ARIT_KM์NRRU Show&Share 2016 การจัดการความรู้ประจำปี 2559 ณ หอประชุม 70 ปี
 • IMG_6017โครงการ”การจัดการความรู้สู่ชุมชน” ณ โรงเรียนพิมายสามัคคี1
  09/02/2016
 • 13450894_1195162617181570_7279113294781009560_nกิจกรรม iT-Care@Library เปิดให้บริการทุกวันพุธเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณจุดบริการชั้น 5...
  07/06/2016