การพัฒนางานในการปฏิบัติงานประจำ “คนพัฒนา”

develop58

แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practises)
โครงการ : แนวทางในการแกไขปญหา และการพัฒนางานในการปฏิบัติงานประจำวัน
งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

1. ความเป็นมา

ตามที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินการในเรื่องของการจัดการความรู้ (Knowledge Management) โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการจัดการความรู้ภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นงานสนับสนุนการบริการทรัพยากรสารสนเทศของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีงานย่อยประกอบด้วย งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ งานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้เฉพาะทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประกอบกับประสบการณ์ ความชำนาญและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ และมาตรฐานต่างๆ ในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ รวมถึงความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีผลให้ทรัพยากรสารสนเทศ มีความหลากหลายเพิ่มขึ้น และเนื่องจากงานย่อยบางงานมีผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียว เมื่อผู้ที่ปฏิบัติงานลาพักผ่อน ลาป่วย เดินทางไปราชการหลาย ๆ วัน หรือ ย้ายหน่วยงาน หรือลาออก ทำให้เกิดปัญหาผู้ที่รับปฏิบัติหน้าที่แทนไม่สามารถปฏิบัติแทนได้หรือไม่มีความชำนาญการในเรื่องนั้น ๆ ทำให้งานไม่สามารถดำเนินการได้เต็มประสิทธิภาพตามปกติ

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ จึงได้ดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ภายในงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 Coaching แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ผลัดกันเล่า” โดยเป็นการผลัดเปลี่ยนกันพูดถึงลักษณะงาน วิธีการปฏิบัติงาน และปัญหาในการปฏิบัติงาน และได้มีกระบวนการในการดำเนินการกิจกรรมในการแก้ปัญหา กิจกรรมที่ 2  Rotation “ผลัดเปลี่ยนเรียนรู้งานใหม่” กิจกรรมนี้เกิดจากการขาดบุคลากร  โดยกะทันหัน ทำให้การปฏิบัติงานติดขัดจึงเกิดการหมุนเวียน เปลี่ยนงาน เพื่อเรียนรู้กระบวนการทำงานของแต่ละงาน ตั้งแต่การเริ่มต้นการปฏิบัติงานจนถึงสิ้นสุดกระบวนการทำงาน กิจกรรมที่ 3  Flowchart “เรียนรู้ขั้นตอนปฏิบัติจริง” เป็นกิจกรรมการเพื่อหาแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice)  โดยได้มีการประชุมประจำเดือน และมีการจัดทำ Flowchart การปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้ กิจกรรมที่ 4  Handbook “เรียงร้อย ถ่ายทอดเป็นอักษร” โดยให้เลือกขั้นตอนการทำงานใดขั้นตอนหนึ่ง จาก Flowchart มาทำการเขียนวิธีการปฏิบัติงาน (เป็นระยะทดลอง) ซึ่งขั้นตอนต่าง ๆ นั้นได้มาจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ เริ่มจากการทำ Flowchart รวมถึงยังได้เสนอเข้าที่ประชุมงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ประจำเดือนอย่างสม่ำเสมอ  อีกทั้งยังมีการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ปฏิบัติงาน รวมถึงแนวทางการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน  และนำมาดำเนินการถอดบทเรียน เพื่อสกัดองค์ความรู้เรื่อง ขั้นตอนการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน โดยให้บุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ได้จัดทำขั้นตอนการเขียนคู่มือของตนเอง และนำมาเล่าให้เพื่อนฟัง หลังจากนั้นได้มีการทบทวน ระดมสมองร่วมกัน เพื่อหาแนวทางหรือขั้นตอนการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ซึ่งผลจากกระบวนการดังกล่าวข้างต้น ทำให้เกิดเป็นองค์ความรู้เรื่อง “ขั้นตอนการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน

จากการที่ได้นำกระบวนการการจัดการความรู้มาดำเนินการในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา ถึงแม้ว่า จะทำให้เกิดองค์ความรู้จากการแก้ไขปัญหาในงานก็ตาม แต่ในการปฏิบัติงานประจำวันยังพบปัญหาในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจเกิดจากกระบวนการปฏิบัติงาน เครื่องมือในการปฏิบัติงาน หรือตัวบุคคล เป็นต้น ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จึงทำให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาคน แก้ปัญหาและพัฒนางาน โดยการใช้กระบวนการการจัดการความรู้ภายใต้โครงการ  “แนวทางในการแก้ไขปัญหา และการพัฒนางานในการปฏิบัติงานประจำวัน” เพื่อพัฒนารูปแบบแนวทางในการแก้ปัญหา และการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานประจำวัน และเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ทั้งที่เป็นปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคลที่มีประสบการณ์ทักษะในการทำงาน หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ มาถ่ายทอดผ่านกระบวนการของการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีในการทำงานและเกิดเป็นองค์ความรู้ที่สามารถนำไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหเกิดสัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น

 

2. วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน

2.1 เพื่อพัฒนารูปแบบแนวทางการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานประจำวัน

2.2 เพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานประจำวัน

2.3 เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานประจำวัน

2.4 เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ในการแก้ปัญหาและการปฏิบัติงานประจำวัน

 

3. ผู้ใช้ความรู้

บุคลากรประจำงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. กระบวนการหรือขั้นตอนการจัดการความรู้

          งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ มีขั้นตอนการดำเนินงานโครงการตามกระบวนการ PDCA ดังนี้

4.1  ขั้นตอนการดำเนินงาน

1) ขั้นตอนการวางแผน (Plan)

ขั้นตอนการวางแผนดำเนินการโดยศึกษาข้อมูล กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายการจัดการความรู้ และกำหนดองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการพัฒนางานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และกำหนดองค์ความรู้ที่จะนำมาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และนำมาจัดทำแผนโครงการ/กิจกรรมของงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โดยได้วางแผนกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรม 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1      บันทึกร่องรอยการปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 2 โสเหล่ประจำเดือน  และกิจกรรมที่ 3 ชุมชนปฏิบัติที่ดี ซึ่งกิจกรรมชุมชนปฏิบัติที่ดี มีการจัดทำแผนโครงการ/กิจกรรม โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ 5 กระบวนการ ได้แก่ 1. การบ่งชี้ความรู้ เป็นการกำหนดองค์ความรู้ที่จำเป็นตามประเด็นความรู้  2. การสร้างและแสวงหาความรู้ เป็นการสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จากภายนอก รักษาความรู้เก่า 3. การแบ่งปัน และแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นกระบวนการหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 4. การจัดเก็บความรู้ เป็นกระบวนการรวบรวมความรู้และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร – Explicit Knowledge) และ 5. การเรียนรู้ เป็นกระบวนการนำความรู้ที่ได้จากการถอดความรู้ไปประยุกต์หรือบูรณาการใช้ในการปฏิบัติงานจริง  และนำเสนอโครงการ/กิจกรรม ต่อคณะกรรมการจัดการความรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2) ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผน (DO)

ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผน ได้ดำเนินการปฏิบัติตามแผนกิจกรรม 3 รูปแบบ ได้แก่  กิจกรรมที่ 1 บันทึกร่องรอยการปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 2 โสเหล่ประจำเดือน  และกิจกรรมที่ 3 ชุมชนปฏิบัติ   ที่ดี

3) ขั้นตอนการตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Check)

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนโครงการ/กิจกรรม โดยมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานในที่ประชุมงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเป็นประจำทุกเดือน นอกจากนี้ยังมีการสกัดและรวบรวมองค์ความรู้  ซึ่งจะมีคุณอำนวย (Facilitator) ของแต่ละชุมชนแนวปฏิบัติ ตรวจสอบผลการดำเนินงาน เพื่อสกัดองค์ความรู้จากการแก้ปัญหา และแนวทางในพัฒนางานของชุมชนแนวปฏิบัติ ตลอดจนการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่าน Facebook และการประเมินผลการจัดโครงการ/กิจกรรมในภาพรวมประจำปีงบประมาณในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านรูปแบบแนวทางการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานประจำวัน    ด้านแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานประจำวัน ด้านวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานประจำวัน และด้านองค์ความรู้ในการแก้ปัญหาและการปฏิบัติงานประจำวัน

4) ขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไข (Act)

มีการนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะการจัดการความรู้มาพัฒนา เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานการจัดการความรู้ในรอบปีถัดไป

         4.2  กิจกรรมในการดำเนินการ

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่

1) กิจกรรมบันทึกร่องรอยการปฏิบัติงาน

กิจกรรมบันทึกร่องรอยการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศบันทึกผลการปฏิบัติงานประจำวัน ปัญหาที่พบจากการปฏิบัติงาน และแนวทางการแก้ไขปัญหาพร้อมข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานที่ดี เพื่อนำปัญหาพร้อมแนวทางการแก้ไขของแต่ละบุคคล มาบันทึกเป็นองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่ให้เพื่อนร่วมงานรับรู้ เรียนรู้ และนำไปปรับใช้ หรือนำไปปรับแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของตนเอง

2) กิจกรรมโสเหล่ประจำเดือน

กิจกรรมโสเหล่ประจำเดือน เป็นการประชุมประจำเดือนที่ทุกคนจะได้รับรู้ข่าวสารต่างๆ ภายในงานองค์กร การติดตามงาน กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาในการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาจากผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน ซึ่งการประชุมต้องจัดทำรายงานสรุปผลการประชุม และสรุปปัญหาที่พบ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน บันทึกเป็นองค์ความรู้ เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานประจำวันต่อไป

3) กิจกรรมชุมชนแนวปฏิบัติ

กิจกรรมชุมชนแนวปฏิบัติ เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อระดมสมองในการหาแนวทางการแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงานร่วมกันของบุคลากรภายในงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ตามหัวข้อที่บุคลากรนำเสนอ หรือปัญหาที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในภาพรวมของงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โดยให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหานั้นร่วมเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน นำไปสู่ข้อตกลง ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงานที่ดี เป็นรูปแบบแนวทางการแก้ไขปัญหา และใช้เป็นองค์ความรู้ในการนำไปแก้ไขปัญหาอื่นๆ ในการปฏิบัติงานประจำวัน

         4.3 ช่องทางที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร

ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากรภายในงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ใช้ในหลายๆรูปแบบ ได้แก่ การประชุม Facebook E-mail เป็นต้น และช่องทางการสื่อสารเพื่อเผยแพร่ภายนอกกลุ่มงาน เช่น เว็บไซต์สำนักวิทยบริการฯ/เว็บ Blog/Library New /NRRU News

         4.4 เทคนิคและกระบวนการ

กระบวนการและเทคนิค เครื่องมือที่ใช้ คือ ศึกษาและแสวงหาความรู้ที่เกี่ยวข้อง การแบ่งปัน และแลกเปลี่ยนความรู้ การจัดเก็บและการเผยแพร่องค์ความรู้ และการเรียนรู้จากการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานประจำวัน

             4.4.1 การบ่งชี้ความรู้

องค์ความรู้ที่สำคัญที่งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ จะนำมาใช้มาแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานประจำวันของบุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สามารถแบ่งกลุ่มได้ 4 กลุ่ม คือ

1) ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาระดับยุทธศาสตร์/นโยบายขององค์กร

2) ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาระดับกระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติการงาน

3) ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาระดับเทคนิคปฏิบัติการ

4) ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาระดับบุคคล

               4.4.2 การสร้างและแสวงหาความรู้

ได้มีการสร้างและแสวงหาความรู้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน มาจากความรู้ภายในองค์กร และความรู้จากภายนอกองค์กร มีรายละเอียดดังนี้

1) ความรู้ภายในองค์กร

– ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ทำงานของตัวบุคลากรในงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเอง
– ความรู้จากคู่มือปฏิบัติงาน
– ความรู้ที่เกิดจากการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานประจำวัน
– ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนร่วมงาน

2) ความรู้จากภายนอกองค์กร

– ความรู้จากการศึกษาดูงาน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
– ความรู้จากการศึกษาเอกสารตำรา บทความวิชาการ รายงานวิจัย ฐานข้อมูลออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง
– ความรู้จากผู้มีประสบการณ์ ผู้เชี่ยวชาญในวงการวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

3) การทบความรู้

– การประชุมกลุ่มย่อยในการแสวงหาแนวการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานเฉพาะหัวข้อ
– การสอนงาน การแนะนำ และการให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงาน

               4.4.3 การแบ่งปัน และแลกเปลี่ยนความรู้

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ได้ดำเนินกิจกรรม   เพื่อสร้างองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดการแบ่งปัน และแลกเปลี่ยนความรู้ของบุคลากรภายในงาน อาทิเช่น การบันทึกผลการปฏิบัติงานประจำวัน (บันทึกปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งข้อเสนอแนะ)         การประชุมประจำวัน การประชุมย่อย เพื่อให้มีระบบ การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ การระดมสมองร่วมกัน  ในการหาแนวทางการแก้ปัญหาและข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ  มากขึ้น โดยผ่านกิจกรรม 3 รูปแบบ ได้แก่ กิจกรรมบันทึกร่องรอยการปฏิบัติงาน กิจกรรมโสเหล่ประจำเดือน และกิจกรรมชุมชนแนวปฏิบัติ

               4.4.4   การจัดเก็บและการเผยแพร่องค์ความรู้

จากการดำเนินกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรม ทำให้เกิดองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เป็นจำนวนมาก เพื่อให้องค์ความรู้นั้นมีระบบการจัดเก็บ และเข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ได้มีรูปแบบการจัดเก็บองค์ความรู้ดังนี้

1) การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเอกสาร โดยการจัดทำแฟ้มรวบรวมรายงานสรุปปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานประจำวัน องค์ความรู้ที่ได้จากชุมชนแนวปฏิบัติ
2) การสร้างคลังข้อมูลองค์ความรู้ ของงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โดยการจัดทำ เว็บBlog เพื่อจัดเก็บองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ และสมาชิกทุกคนสามารถเข้าถึงได้ทุกที ทุกเวลา
3) ช่องทางในการเผยแพร่องค์ความรู้ โดยใช้ Facebook แต่ในระยะเริ่มต้นนี้จะเป็นการเผยแพร่เฉพาะภายในกลุ่มงาน เพราะข้อมูลที่จัดทำยังไม่ได้ทำการสังเคราะห์ จัดหมวดหมู่ ซึ่งจะดำเนินการ   ในปีงบประมาณต่อไป

               4.4.5 การเรียนรู้

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศมีเป้าหมายในการดำเนินกิจกรรม คือ สร้างแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานประจำวัน และนำไปสู่ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานประจำวันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติ ดังนั้นองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจะถูกนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงอยู่ตลอดเวลา

  4.4.6 ชุมชนแนวปฏิบัติ

ชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) เป็นการรวมกลุ่มของบุคลากรในงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมในการแสวงหาความรู้ ทั้งจากตัวบุคคลโดยการเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา นำไปสู่การพัฒนาคน พัฒนางานอย่างยั่งยืน ซึ่งในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวบรวมองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน ได้ดังนี้

4.6.1 แนวทางการแก้ไขปัญหาการเขียนเลขเรียกหนังสือไม่ชัดเจน
4.6.2 แนวทางการแก้ไขปัญหาการลงทะเบียนหนังสือรายปี (แต่ลงรายการแยก Record)
4.6.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาการคัดแยกประเภทหนังสือ
4.6.4 แนวทางการแก้ไขปัญหาการวิเคราะห์หมวดหมู่ (การตัดสินใจไม่ได้)
4.6.5 แนวทางการแก้ไขประทับตราหนังสือไม่ติด (กระดาษมัน/ดำ)
4.6.6 แนวทางการแก้ไขปัญหาการลงทะเบียนหนังสือบริจาค
4.6.7 แนวทางการแก้ไขปัญหาการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์
4.6.8 แนวทางการแก้ไขการให้หัวเรื่องไม่ครอบคลุม
4.6.9 แนวทางการแก้ไขปัญหาการลงทะเบียนหนังสือใหม่ (ประเภทหนังสือแปล)
4.6.10 แนวทางการแก้ไขปัญหาการตรวจสอบหนังสือเข้าเล่มเสริมปกแข็ง (คอนแนล)
4.6.11 แนวทางการแก้ไขปัญหาหนังสือชื่อเรื่องเดียวกัน/ผู้แต่งคนเดียวกันแต่เลขหมู่ต่างกัน (หนังสือซ้ำ)
4.6.12 แนวทางการแก้ไขปัญหาการต่ออายุวารสารที่ยกเลิกผลิต
4.6.13 แนวทางการปฏิบัติงานการวิเคราะห์เลขหมู่ 34X
4.6.14 แนวทางการปฏิบัติงานการตรวจสอบรายการหนังสือรอวิเคราะห์ฯ
4.6.15 แนวทางการปฏิบัติงานการลงทะเบียนหนังสือใหม่
4.6.16 แนวทางการปฏิบัติงานการลงรายการวัสดุโสตทัศน์

5.   องค์ความรู้ที่ได้รับ

จากการจัดกิจกรรมแนวทางการแก้ไขปัญหา และการพัฒนางานในการปฏิบัติงานประจำวันของงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม 3 กิจกรรม ทำให้เกิดองค์ความรู้ต่างๆ โดยแยกตามกิจกรรม ดังนี้

 1. กิจกรรมบันทึกร่องรอยการปฏิบัติงาน โดยได้มีการบันทึกปัญหาในการปฏิบัติงาน

ประจำวันของแต่ละคนเป็นปัญหาที่พบในการปฏิบัติงาน  การแก้ไขปัญหา  และการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา พร้อมข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานที่ดีให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถนำแนวทางการแก้ไขมาปรับใช้ ปรับปรุง      การปฏิบัติของตนเอง ซึ่งสรุปเป็นประเด็นปัญหาได้จำนวนทั้งสิ้น 114  ปัญหา ได้รับการแก้ไขและนำมาพัฒนางานประสบผลสำเร็จ จำนวน 110 ปัญหาส่วนจำนวน 4 ปัญหา อยู่ระหว่างการหาแนวทางดำเนินการแก้ไข

 1. กิจกรรมโสเหล่ประจำเดือน  เป็นกิจกรรมที่บุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

ประชุมร่วมกันเพื่อรายงานผลการปฏิบัติของตนเองและนำเสนอปัญหาที่พบในการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อหาแนวทางการแก้ไขจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ซึ่งกิจกรรมนี้นำไปสู่การสรุปประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาประจำเดือนประกอบในรายงานสรุปผลการประชุมประจำเดือน  พร้อมมีการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลการแก้ไขปัญหาจากผู้บังคับบัญชา มีประเด็นปัญหาที่สรุปได้จำนวน 40 ปัญหาได้รับการแก้ไขและนำมาพัฒนางานประสบผลสำเร็จ จำนวน 38 ปัญหา ส่วนจำนวน 2 ปัญหา อยู่ระหว่างการ     หาแนวทางดำเนินการแก้ไข

 1. กิจกรรมชุมชนแนวปฏิบัติเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อระดมสมองในการหาแนวทางการ

แก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงานและผลกระทบที่มีต่อการปฏิบัติงานร่วมกันของบุคลากรภายในงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  มีการเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อนำไปสู่แนวปฏิบัติที่ดีไม่น้อยกว่า 16 แนวปฏิบัติที่ดีและบุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สามารถนำองค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนางานในงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

6. ปัจจัยสู่ความสำเร็จ

บุคลากรของงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเป็นผู้ที่มีความรู้ ซึ่งเกิดจากประสบการณ์การทำงาน และมีวัฒนธรรมการแบ่งปันและถ่ายทอดความรู้ให้แก่เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนมีการเรียนรู้ร่วมกัน ก่อให้เกิดการนำเอาความรู้ที่ได้รับจากการแบ่งปันไปต่อยอดเพื่อพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

7.   การนำไปใช้ประโยชน์

บุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ได้แนวทางการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานประจำวัน        ที่สามารถปฏิบัติงานได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น งานสามารถดำเนินต่อได้ ช่วยลดความผิดพลาดของงาน รวมทั้งได้งานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมาย นโยบายและยุทธศาสตร์ของงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

8. รายชื่อสมาชิก “คนพัฒนา”

 • นางสาวจารุพรรณ  จันทร์แรม
 • นางสาวบุญยรัตน์ ชาพล
 • นางสาวศิริพร   หาญพิชัย
 • นายชนภัทร  ไกรสร
 • นางนิศากร อุดมผล
 • นางศศิรัตน์ ชุ่มพุดซา
 • นางจรรยา ฝอยพรมราช
 • นายพรพรต เพชรายุทธการ
 • นางสาวนาตยา ศิริทับ
 • นางสาวกาญจนา หักทะเล
 • นางสาวดวงเดือน ประเสริฐ
 • นางสาวจิตรลดา  มุ่งก่อกลาง

News & Updates

 • KMDAY02กิจกรรม KM DAY ครั้งที่ 2
  03/15/2019
 • KMDAY01กิจกรรม KM DAY ครั้งที่ 1
 • 7NRRU Lunch Talk 2017
  05/26/2017
 • kmกิจกรรมการวิพากษ์และถอดบทเรียน : บทเรียนการพัฒนาการให้บริการเพื่อยกระดับ คุณภาพองค์กร...
  05/24/2017
 • 1กิจกรรมการจัดการความรู้ Site Visit /Lunch Talk ถอดบทเรียยนกระบวนการจัดการความรู้...
 • headการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์การสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์...
  02/24/2017
 • 4การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร :...
 • 1ARIT_KM์NRRU Show&Share 2016 การจัดการความรู้ประจำปี 2559 ณ หอประชุม 70 ปี
 • IMG_6017โครงการ”การจัดการความรู้สู่ชุมชน” ณ โรงเรียนพิมายสามัคคี1
  09/02/2016
 • 13450894_1195162617181570_7279113294781009560_nกิจกรรม iT-Care@Library เปิดให้บริการทุกวันพุธเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณจุดบริการชั้น 5...
  07/06/2016