การจัดรูปแบบหน้าโฮมเพจที่เหมาะสม

IT58-large

แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices)
โครงการ : การจัดรูปแบบหน้าโฮมเพจที่เหมาะสมกับสถาบันบริการสารสนเทศ : การใช้ KM เป็นเครื่องมือในการจับความรู้
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

1. ที่มาและความสำคัญ

แหล่งบริการสารสนเทศ คือ แหล่งรวบรวมสารสนเทศต่างๆ ซึ่งทำหน้าที่จัดเก็บสารสนเทศอย่างมีระบบ  ให้บริการและเผยแพร่สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ   มีหลายประเภทด้วยกัน  เช่น  ห้องสมุด   ศูนย์สารสนเทศ   ศูนย์ข้อมูล  เป็นต้น จึงเรียกว่า สถาบันบริการสารสนเทศ งานบริการเป็นหัวใจสำคัญที่สุดสำหรับสถาบันบริการสารสนเทศที่มีหน้าที่ให้บริการสารสนเทศ หากมีการจัดบริหารที่เป็นเลิศ มีประสิทธิภาพ มีงานเทคนิคที่ดีเยี่ยม แต่มีงานบริการที่ไม่เป็นที่ประทับใจไม่สามารถจัดบริการได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพหน่วยงานที่ให้บริการสารสนเทศนั้นก็ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของงานบริการได้ ดังนั้นงานบริการจึงมีความสำคัญต่องานสถาบันบริการสารนิเทศ จนอาจกล่าวได้ว่า “งานบริการคือหัวใจของสถาบันบริการสารนิเทศ” เว็บไซต์ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งของการให้บริการเผยแพร่สารสนเทศของสถาบันบริการสารสนเทศ ทำให้การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ต้องคำนึงถึงส่วนในการนำเสนอเนื้อหา การจัดวางตำแหน่งเนื้อหา เพื่อเป็นแนวทางการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ สถาบันบริการสารสนเทศ ในลำดับต่อไป ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น

2. วัตถุประสงค์

 • เพื่อทราบถึงแนวทางและการพัฒนาการหน้าโฮมเพจ สำหรับสถาบันบริการสารสนเทศ
 • เพื่อการออกแบบและพัฒนาหน้าโฮมเพจที่เหมาะสม สำหรับสถาบันบริการสารสนเทศ
 • เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้พัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา
 • เพื่อพัฒนาบุคลากร และเสริมสร้างทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ

3. ผู้ใช้ความรู้

บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้มีหน้าที่จัดทำเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสถาบันบริการสารสนเทศ ตลอดจนผู้ที่มีความต้องการพัฒนาตนเองเป็นวิทยากรกระบวนการ

4. กระบวนการ/ขั้นตอนการจัดการความรู้

km-it1

กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1  การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างคุณอำนวยมือใหม่ Facilitator : การใช้ KM เป็นเครื่องมือจับความรู้

กิจกรรมที่ 2  การสัมมนาระดมสมอง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดรูปแบบหน้าโฮมเพจ   ที่เหมาะสมกับสถาบันบริการสารสนเทศ กลุ่มบุคคลภายนอก

 

5. ผลลัพธ์ที่ได้

ผลลัพธ์ที่ได้จากการทำกิจกรรมที่ 1

 1. บุคลากรได้ตนเองโดยการเสริมสร้างทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ และสามารถนำทักษะและวิธีการไปใช้ในงานประจำและพัฒนางานของสำนักวิทยบริการฯ
 2. บุคลากรได้เรียนรู้จากปัญหาที่เกิดจากการฝึกปฏิบัติ โดยพบว่าการเป็นคุณอำนวยที่ดีนั้นต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  2.1 ต้องมีการวางแผนที่ดี ในเรื่องการกำหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนให้ชัดเจน ว่าต้องทำอย่างไรบ้าง การจดต้องจดอย่างไร การบันทึกและการพิมพ์ต้องพิมพ์แบบไหนและอย่างไร ขาดการกำหนดเป้าหมายของความรู้ที่ต้องการที่จัดเจน
  2.2  ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น FA ต้องมีความรู้พื้นฐานในเรื่องที่ทำการจับความรู้ เพื่อให้สามารถดึงความรู้ออกมาจากผู้รู้ได้

สรุปองค์ความรู้ที่เกิดจากการฝึกปฏิบัติการทำหน้าที่เป็นคุณอำนวย Facililator

ผลลัพธ์ที่ได้จากการทำกิจกรรมที่ 2

ได้องค์ความรู้สำหรับการจัดรูปแบบหน้าโฮมเพจ จำนวน 5 องค์ความรู้

องค์ความรู้ที่ 1

IMG_5796

กลุ่มที่ 1 ได้ทำการระดมสมองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นต้องมีในหน้าโฮมเพจ โดยได้แบ่งประเด็นความรู้ออกเป็น 2 ข้อ ดังนี้

1) เว็บไซต์ที่สนใจ หรือประทับใจ ได้แก่

1.1  สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพราะมีการแบ่ง Content ที่ง่าย รวมทั้งแบ่งฐานข้อมูลที่ชัดเจน ทั้งฐานข้อมูลที่ทดลองใช้ หรือของ สกอ.
1.2  สำนักวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพราะเข้าถึงเนื้อหาได้ง่าย ให้ข้อมูลฉบับเต็ม
1.3  สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ข้อมูลฉบับเต็มตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน
1.4  สำนักวิทยบริการ มรภ.นครราชสีมา เพราะไม่ค่อยได้ค้นจากเว็บไซต์ที่อื่น
1.5  สำนักวิทยบริการ มรภ.ศรีสะเกษ เพราะว่าทุกเว็บไซต์ของทุกองค์กรจะมี Content คล้ายกันอยู่แล้ว

2) ข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นในหน้าโฮมเพจมีอะไรบ้าง
2.1  ฐานข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ การสืบค้น OPAC
2.2  การแจ้งกำหนดการเปิด-ปิดห้องสมุด ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของห้องสมุด
2.3  ข้อมูล ข่าวสาร ที่มีการอัพเดทข้อมูลล่าสุด Link การสืบค้นต่างๆ ที่สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย
2.4  การแสดงสถิติการใช้หนังสือในหมวดต่างๆ
2.5  มีการแนะนำหนังสือใหม่หรือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ๆ เช่น แนะนำภาพยนตร์ใหม่ ว่ามีรายละเอียดที่น่าสนใจอย่างไร
2.6  การนำเสนอแบบสไลด์ เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์
2.7  มีบริการออนไลน์ต่างๆ เช่น การจองใช้ห้อง  การใช้คอมพิวเตอร์ หรือบริการต่างๆ ที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ
2.8  ไม่ควรนำข้อมูลที่มีมากมาวางหน้าแรก ควรนำไปไว้ที่หน้าอื่นที่สมาชิกสามารถเห็นได้
2.9  ข้อมูลหน่วยงานควรเก็บไว้ที่ใดที่หนึ่ง เช่น เมนูการติดต่อหน่วยงาน

สำหรับช่องทางการสื่อสาร (การปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้) สมาชิกภายในกลุ่มมีความเห็นร่วมกันว่าเครื่องมือและวิธีการดังต่อไปนี้มีความจำเป็นที่จะใช้สำหรับติดต่อและสื่อสารกับผู้ใช้บริการ

1.  Facebook
2.  ทวิตเตอร์
3.  แบบสอบถามออนไลน์
4.  ข้อร้องเรียน
5.  หน้าถาม-ตอบ ที่เป็นคำถามที่สามารถควบคุมได้
6.  Social Network ต่างๆ
7.  Feed
8.  Inbox
9.  การติดต่อทางโทรศัพท์ที่วางตามเคาน์เตอร์
10.  ถ้ามีปัญหาในการสืบค้นข้อมูลจะไม่มีการติดต่อสื่อสารทางออนไลน์

ในการออกแบบหน้าโฮมเพจนั้น สิ่งที่จำเป็นต้องคำนึงถึงได้แก่

1.  เครื่องมือที่ใช้ออกแบบเว็บไซต์
2.  ความต้องการของผู้ใช้บริการ
3.  จัดความสำคัญของ Content
4.  ต้องมีทีมกราฟฟิกมาช่วยในการออกแบบสีหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
5.  การออกแบบเว็บไซต์ต้องมีการออกแบบไปในทิศทางเดียวกัน และให้แต่ละหน่วยงานเป็นผู้ออกแบบโครงร่างเว็บไซต์เอง
6.  การออกแบบสีสันถ้าเป็นหน่วยงานเดียวกันควรมีสีไปในทิศทางเดียวกัน
7.  ดูตามความเหมาะสมของหน่วยงาน เช่น ภารกิจ นโยบายของผู้บริหารหรือผู้นำ
8.  การจัดวางเมนูบังคับต่างๆ ต้องมีการประชุม พูดคุย ปรึกษา หารือกัน
9.  ดูจากสถิติการใช้ของเมนูต่างๆ
10.  หน้าเว็บไซต์ควรมีภาษามากกว่า 2 ภาษาขึ้นไป
11.  การออกแบบเว็บไซต์

 

องค์ความรู้ที่ 2

IMG_5795

สำหรับกลุ่มที่ 2 สมาชิกภายในกลุ่มได้มีความเห็นร่วมกันว่าการจัดทำเว็บไซต์ ควรออกแบบให้เป็นเว็บสองภาษา ได้แก่ ไทย / อังกฤษ และสามารถใช้ได้บนอุปกรณ์ที่หลากหลาย  ข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นจะต้องมีในหน้าโฮมเพจประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
1.       ปฏิทินกิจกรรม
2.       ภาพกิจกรรม (ที่หมุนเวียน)
3.       ข่าวสารประชาสัมพันธ์
4.       ชื่อหน่วยงาน โลโก้ ข้อมูลหน่วยงาน โครงสร้างหน่วยงาน
5.       ช่องทางการติดต่อ Mail Face book และ สายตรงติดต่อผู้บริหาร
6.       Link ข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานที่ทำ MOU
7.       แบบประเมินความพึงพอใจ การใช้บริการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงาน
8.       KM ของหน่วยงานภายในต่างๆ
9.       เมนูในการสืบค้น
10.   ช่องทางสำหรับผู้พิการ (นศ.การศึกษาพิเศษ)
11.   แบบฟอร์มสำหรับโหลด เช่น แบบสมัครสมาชิก ขอใช้บริการในหน่วยงาน ฯลฯ
สำหรับช่องทางในการสื่อสาร สำหรับผู้ใช้บริการที่มีความจำเป็นเพื่อให้ผู้ใช้บริการและผู้รับบริการสามารถติดต่อสื่อสาร หรือเป็นเครื่องมือสำหรับให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้นั้น ควรจะมีวิธีการหรือเครื่องมือดังต่อไปนี้

1.     Face book ในการสื่อสาร
2.     Line ในการสื่อสาร
3.     E-Mail ในการสื่อสาร
4.     โทรศัพท์ ในการสื่อสาร
5.     เว็บบอร์ดของหน่วยงาน
6.     แสดงความคิดเห็นหน้าเว็บ
7.     กรณีเว็บใช้งานไม่ได้ ให้มี popup ติดต่อเว็บมาตรเตอร์
8.     E-office
9.     QR Code
10.      การ ออนไลน์ ของ ผู้ดูแล มาคอยตรวจสอบ
11.      การจัดกิจกรรมในแต่ละช่องทางการสื่อสาร Web และ Face book ให้เชื่อมกันได้ และข้อมูลตรงกันทั้งสองส่วน

เน้นการออกแบบให้มีเอกลักษณ์ของหน่วยงาน เน้นสีสันที่เรียบง่ายแต่สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานควรจัดไว้ในส่วนบน พื้นที่ตรงกลางเป็นพื้นที่สำหรับการประชาสัมพันธ์องค์กร กิจกรรมต่าง ๆ สำหรับกลุ่มนี้ให้ความสำคัญกับผู้ใช้บริการที่มีความบกพร่องในด้านต่าง ๆ

 

องค์ความรู้ที่ 3

IMG_5793

สำหรับกลุ่มที่ 3 สมาชิกภายในกลุ่มได้มีความเห็นร่วมกันการออกแบบหน้าโฮมเพจ ควรออกแบบให้มีความเรียบง่าย ใช้งานสะดวก แต่น่าสนใจ ควรมีกิจกรรมสร้างความเคลื่อนไหวเพื่อไม่ให้เว็บไซต์ตาย มีการอัพเพทข่าวสารใหม่ ๆ อยู่เสมอ และควรมีภาษามากกว่าหนึ่งภาษา เช่น ไทย/อังกฤษ โดยได้สรุปข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นในหน้าโฮมเพจ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

1) Search Engine
3) มีแบรนเนอที่ชัดเจน
4) ข้อมูลของหน่วยงานที่จัดทำ สำหรับการติดต่อประสานงาน เวลาทำการ
5) มี Site Map
6) ควรมีภาพกิจกรรม
7) ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ที่อัพเดท ทันสมัยเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

สำหรับช่องทางในการสื่อสาร สำหรับผู้ใช้บริการที่มีความจำเป็นเพื่อให้ผู้ใช้บริการและผู้รับบริการสามารถติดต่อสื่อสาร หรือเป็นเครื่องมือสำหรับให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้นั้น ควรจะมีวิธีการหรือเครื่องมือดังต่อไปนี้

1) E-mail
2) Facebook ( Plugin ต้องมีแอดมินดูแล ตรวจสอบ ระบบ ) มีการบริหารจัดการที่ดี รวดเร็ว
3) ในมุมของผู้ใช้ Fb จะง่ายสะดวก
4) E-mail สายตรงถึงผู้บริหาร/Admin
5) Line  สำหรับการติดต่อสอบถาม (Official Line)
6) SMS แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
7) โทรศัพท์ติดต่อโดยตรง
8) มีสัญลักษณ์แสดงให้ทราบว่า Admin อยู่หรือไม่

เน้นการออกแบบในรูปของการจัดกลุ่มข้อมูล โดยนำแนวคิดของ Windows 8 มาใช้ในการออกแบบ เพื่อการจัดกลุ่มข้อมูลในการให้บริการ และควรมีช่อง Search Engine เพื่อใช้ในการค้นหาข้อมูล

 

องค์ความรู้ที่ 4

IMG_5791

สำหรับกลุ่มที่ 4 สมาชิกภายในกลุ่มมีความคิดเห็นการออกแบบหน้าโฮมเพจนั้นควรมีการออกแบบให้มีเอกลักษณ์เฉพาะหน่วยงานที่แสดงสัญลักษณ์สิ่งที่เป็นตัวของตัวเองของหน่วยงานได้ ควรเลือกใช้สีที่สวยงาม การออกแบบเมนูให้มีความแตกต่างสำหรับผู้ใช้บริการ สามารถใช้ได้ทุกอุปกรณ์ และออกแบบให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับหน้าแรก ประกอบด้วย

1)  ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม/ปฏิทินกิจกรรม
2)  ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน
3)  ภาพการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความเคลื่อนไหว
4) ผลงานของมหาลัย ที่ได้รับรางวัล
5)  ที่อยู่
6) search engine
7)  ข้อมูลพื้นฐาน เช่น เวลาเปิด ปิดข้อมูลหน่วยงาน
8)  ข้อมูลการให้บริการ
9)  ข้อมูล database
10)  มีการแนะนำสารสนเทศ เช่น หนังสือใหม่
11) ระบบบริการออนไลน์สารสนเทศ
12) ชื่อหน่วยงาน  logo navigation bar
13) แบบสอบถาม / แบบประเมิน

ในส่วนของวิธีการติดต่อสื่อสาร การปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ สมาชิกในกลุ่มมีความเห็นว่าเครื่องมือต่อไปนี้มีความจำเป็นอย่างมากในการสื่อสารกับผู้ใช้บริการ

1) web board, chatblog ,ที่ฝากคำถาม , เบอร์ดต่อ , hotlink
2) social media เช่น line /facebook/fanpage
3)  sms
4)  e-mail
5)  ติดต่อ จนท.หน้าเคาน์เตอร์
6)  โทรศัพท์ สายตรง ผอ./จนท./admin
7)  เสียงตามสาย/วิทยุ

การออกแบบและการจัดวาง สมาชิกภายในกลุ่มมีความคิดเห็นร่วมกันว่า การออกแบบหน้าโฮมเพจ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1) กำหนดหัวข้อเนื้อหา โดยการมีส่วนร่มของทุกคน
2) วาง lay out โดย คุณ เตชินท์
3) เลือกสีหลัก สีรอง ทุกคนร่วมออกความคิดเห็น
4) วาดโครงร่างและลงสี
5) พิจารณา รายละเอียด   ร่วมออกความคิดเห็น
6) แก้ไข/ตัดรายละเอียดส่วนที่ไม่สำคัญ เลือกเนื้อหาให้หน้า home page กะทัดรัด และน่าสนใจ  กำหนด activity  link  .ให้อยู่ในเพจเดียว  พยายามให้ผู้ใช้ ใช้อยู่หน้าเดียว
7) สรุปรูปแบบที่ต้องการ
8) วาดออกแบบเค้าโครง
9) แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม  ลงสีวาดรายละเอียดตามที่ได้ตกลงกัน

 

องค์ความรู้ที่ 5

IMG_5792

สำหรับกลุ่มที่ 5 สมาชิกในกลุ่มมีความคิดเห็นร่วมกันว่า ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับหน้าโฮมเพจ

1.        ข้อมูลพื้นฐานองค์กร ประกอบไปด้วย
1.1      ข้อมูลประกันคุณภาพ
1.2      เอกสาร/แบบฟอร์ม ให้ดาวน์โหลด
1.3      ข้อมูลเอกสารการประชุม
1.4      โครงสร้างบุคลากร

2.       ข้อมูลการบริการ
2.1      ปฏิทินกิจกรรม
2.2      ทรัพยากร/ฐานข้อมูล
2.3      ข้อมูลการให้บริการ
3.       ข่าวสารประชาสัมพันธ์
3.1      บทความ

4.       ช่องทางการสืบค้น
4.1      Search engine.
4.2      Single search

5.       Link ที่เกี่ยวข้อง

ในส่วนของวิธีการติดต่อสื่อสาร การปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ สมาชิกในกลุ่มมีความเห็นว่าเครื่องมือต่อไปนี้มีความจำเป็นอย่างมากในการสื่อสารกับผู้ใช้บริการ

1.       Face book
2.       Live chat
3.       E – mail
4.       เว็บบอรด์
5.       เบอร์โทร

การออกแบบเน้นการแบ่งสัดส่วนของหน้าโฮมเพจ โดยส่วนบนจะเป็นข้อมูลพื้นฐานขององค์กร และถัดไปจะมีการวาง Search Engine เพื่อให้ผู้ใช้เห็นได้อย่างชัดเจน ถัดลงมาจะเป็นข้อมูลการประชาสัมพันธ์องค์กร ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ขององค์กร ด้านขวาจะเป็นการแนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ๆ และฐานข้อมูลที่เปิดให้ทดลองใช้

ส่วนข้อมูลในด้านล่าง จะเป็นช่องทางในการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ และเป็นลิงค์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีความน่าสนใจ

 

6.  ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ)

km-it3

km-it4

7. การนำความรู้ไปใช้

ใช้พัฒนาเว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถค้นหา เข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้ข้อมูลที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ

km-it5

8.  วิธีการหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการนำความรู้ไปใช้

ด้านปริมาณ

      ในการจัดการเสวนาระดมสมอง เรื่อง การจัดรูปแบบหน้าโฮมเพจที่เหมาะสมกับสถาบันบริการสารสนเทศ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2558 มีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมทั้งหมด 39 คน เป้าหมายที่ตั้งไว้คือ 40 คน และมีคนเข้าอบรมจริงจำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 87.5 และผู้เข้าร่วมการเสวนามีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีระดับความพึงพอใจในภาพรวมเท่ากับ 4.40 อยู่ในระดับดี ซึ่งเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งในส่วนของจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมและระดับความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรม

ด้านคุณภาพ

       จากกิจกรรมดังกล่าว สามารถถอดเป็นองค์ความรู้ในเรื่องการจัดรูปแบบหน้าโฮมเพจที่เหมาะสมกับสถาบันบริการสารสนเทศ ได้เป็น 5 รูปแบบ ซึ่งในแต่ละรูปแบบมีความคล้ายคลึงและบางอย่างมีแนวการออกแบบที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งสามารถนำปรับปรุงและประยุกต์ใช้ให้กับหน่วยงานทางด้านห้องสมุดได้

 

9.  รายชื่อสมาชิก

 1) นางสาวกอบแก้ว  บุญกลาง
2) นายเสกสรรค์  ทะสุนทร
3) นายธรรมรัตน์  ปนสูงเนิน
4) นายขวัญชัย  จริยาณวัตร

 

 

News & Updates

 • KMDAY02กิจกรรม KM DAY ครั้งที่ 2
  03/15/2019
 • KMDAY01กิจกรรม KM DAY ครั้งที่ 1
 • 7NRRU Lunch Talk 2017
  05/26/2017
 • kmกิจกรรมการวิพากษ์และถอดบทเรียน : บทเรียนการพัฒนาการให้บริการเพื่อยกระดับ คุณภาพองค์กร...
  05/24/2017
 • 1กิจกรรมการจัดการความรู้ Site Visit /Lunch Talk ถอดบทเรียยนกระบวนการจัดการความรู้...
 • headการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์การสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์...
  02/24/2017
 • 4การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร :...
 • 1ARIT_KM์NRRU Show&Share 2016 การจัดการความรู้ประจำปี 2559 ณ หอประชุม 70 ปี
 • IMG_6017โครงการ”การจัดการความรู้สู่ชุมชน” ณ โรงเรียนพิมายสามัคคี1
  09/02/2016
 • 13450894_1195162617181570_7279113294781009560_nกิจกรรม iT-Care@Library เปิดให้บริการทุกวันพุธเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณจุดบริการชั้น 5...
  07/06/2016