เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551 ที่ผ่านมา
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว จ.พัทลุง ได้เยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


กล่าวต้อนรับโดยท่าน ผศ.ดร.สมทรง อัศวกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ


กล่าวต้อนรับโดยท่าน ผศ.ดร.สมศักดิ์ อภิบาลศรี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


คณะผู้ศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว


คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


นำเยี่ยมชมงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และฟังภาพรวมการทำงานและสรุปการทำงาน


คณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศตามอัธยาศัย และสอบถามข้อมูลจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง


เยี่ยมชมห้องนิทรรศการในหลวง มุม Set Corner และอื่นๆ


ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกจร่วมกับผู้บริหารสำนักวิทยบริการ และวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว


ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับผู้บริหารสำนักวิทยบริการ และวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว